Wyposażenie działu badawczo – rozwojowego

„Wyposażenie działu B+R w nowoczesny sprzęt oraz badania przemysłowe w zakresie opracowania i wdrożenia nowego produktu szansą na rozwój spółki na rynku międzynarodowym”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa.

Przedsiębiorstwo EuropeGAS Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, na realizację projektu pt.:

Umowa nr: UDA-RPPD.01.01.00-20-013/13-00, wniosek nr: WND-RPPD.01.01.00-20-013/13

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego

Recommended Posts