Targi w Teheranie

„Promocja firmy poprzez udział w imprezie targowej The 3rd International Conference And Exhibition On CNG, która odbędzie się w dniach 18-20 wrzenia 2010 r. w Teheranie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu pastwa.

Firma EuropeGAS Sp. z o.o. uzyskała wsparcie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom, Poddziałanie 1.2.2 Promocja gospodarcza regionu, na projekt pn.:

Umowa nr: UDA-RPPD.01.02.02-20-036/10-00, wniosek nr: WND-RPPD.01.02.02-20-036/10.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Instytucja Zarządzająca RPOWP

Recommended Posts