Zakup hamowni 4WD

„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w skali kraju w celu uruchomienia nowoczesnej hamowni 4WD”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu pastwa.

Przedsiębiorstwo EuropeGAS Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa.

Umowa nr: UDA-RPPD.01.04.02-20-087/10-00, wniosek nr: WND-RPPD.01.04.02-20-087/10.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Podlaskiego Instytucja Zarzdzajca RPOWP

Recommended Posts